การตั้งค่าใช้งาน RG-EW1200R WiFi Extender Repeater ทวนสัญญาณไวไฟ

Reyee RG-EW1200R WiFi Repeater Config Manual
ติดต่อสอบถามข้อมูล และสินค้า Ruijie Reyee WiFi Network     ทักไลน์:  0897993376

  1. เสียบตัวอุปกรณ์เข้าปลั๊กไฟ
  2. ไฟสถานนะปุ่มตรงกลางจะกระพริบ และรอจนไฟติดค้าง สีเขียว

               

  1. ใช้คอมพิวเตอร์ PC เปิดไวไฟ สแกนหาไวไฟชื่อ  @Ruijie-sXXXX และเชื่อมไวไฟชื่อนี้

  2. ดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ไอพีจากไวไฟ  ดังนี้

              

  1. เปิด Browser Internet และพิมพ์ที่ Address Bar เป็น http://192.168.110.1  เข้าหน้าจอ เลือก Configure


  2. หลังกดปุ่ม Configure จะเปลี่ยนหน้าจอดังภาพ และคลิกเลือกชื่อไวไฟที่ต้องการเชื่อมต่อ หรือทวนสัญญาณมา

        

  1. จากนั้นใส่พาสเวิดของตัวหลักที่ต้องการทวนสัญญาณมา และกด Next

         

 

  1. จากหน้าจอ เราสามารถตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์ และตั้งชื่อไวไฟใหม่ ที่ทวนสัญญาณมาโดยแยกเป็น 2 ย่านความถี่ได้

       

 

  1. หลังคลิ๊กปุ่ม Next  จะมีหน้าจอใหม่ให้ตั้งค่า Country และ Time Zone ตามรูป และคลิ๊กปุ่ม Next

      

 

      10. จากนั้น รอจนให้อุปกรณ์ตั้งค่าการเชื่อมต่อ ตามที่เราตั้งไว้
     

 
  11. เมื่ออุปกรณ์ เชื่อมสำเร็จ จะแสดงหน้าจอตามรูป  ให้เราจดค่า wifi password ไว้กันลืม ตามรูป
   


   หมายเห
ตุ:

     ค่า Wi-Fi Password คือ ค่าที่ใช้ในการเชื่อมต่อไวไฟเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
     ค่า Admin Password คือ ค่าที่ใช้สำหรับเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมในตัวอุปกรณ์ EW1200R

   12. ทดสอบการใช้งาน ได้ทั้งการเกาะชื่อไวไฟ และการเชื่อมต่อผ่านทางสาย แลน

ติดต่อสอบถามข้อมูล และสินค้า Ruijie Reyee WiFi Network  ทักไลน์:  0897993376

Visitors: 57,077